Dějiny dramatickou hrou: Porada redakční rady v roce 1989 / 20. 4. 2024

Anotace

Kde končí odvaha a hrdinství a začíná zodpovědnost? Jaký je to pocit, být na malou chvíli někým úplně jiným, než kým jsme ve skutečném životě? A jaké to je, nechat třídu zažít si „na vlastní kůži“ historické události, o kterých si jinak jen čteme v knihách? Nejen na tyto otázky odpoví workshop Porada redakční rady.

Cílová skupina

Učitelé a učitelky dramatické výchovy, dějepisu a českého jazyka a literatury, kteří pracují s mládeží (od 13 let) nebo s mladými dospělými. Předchozí zkušenosti s divadelní prací jsou výhodou, ale nejsou nutností. 8-20 účastníků

Podrobné informace

Během workshopu se stanete postavami příběhu inspirovaného československými dějinami 20. století a experimentální básní Václava Havla. V rámci jednoduchých komunikačních aktivit si vyzkoušíte týmovou práci a zapojíte svou kreativitu. A kdo ví, třeba kromě toho také vystoupíte ze své komfortní zóny a zjistíte něco víc o sobě samých.

Workshop propojuje postupy dramatické výchovy a učivo dějepisu. Pomáhá rozvíjet klíčové kompetence komunikativní, personální a sociální. Vyžaduje aktivní zapojení studentek a studentů do vytváření příběhu dramatu, a podporuje tak jejich autonomii v procesu učení. V rámci osobnostní a sociální výchovy rozvíjí smyslové vnímání, sebepoznání a kreativitu, a váže tak dějepisné učivo na vzdělávací oblast umění a kultura. Téma workshopu také spadá do výchovy demokratického občana a do výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, protože nabízí možnost reflektovat hodnoty jako spravedlnost, tolerance a odpovědnost. I když se rolová hra týká historie, závěrečná reflexe otevírá zúčastněným možnost uvědomit si vlastní práva a povinnosti v současném světě a porozumět demokratickému uspořádání dnešní společnosti.

Díky holistickému zapojení všech složek osobnosti do fiktivního příběhu a jeho reflexe zanechává workshop v účastnících dlouhodobý učební efekt, a ukazuje tak jednu z možných cest efektivního vzdělávání 21. století.

Lektorka

Workshop povede zkušená lektorka Aneta Bučková.

Aneta Bučková je lektorkou českého jazyka a reálií pro univerzitní studenty v Německu. Vedle svého germanistického a bohemistického zázemí vystudovala také obor dramatická výchova na pražské DAMU. Kromě práce s mladými dospělými vyučovala také děti předškolního a mladšího školního věku v České škole bez hranic v Mnichově a v České škole v Řezně. Díky svému dlouholetému působení na letních soustředěních souboru KUK! nasbírala také zkušenosti s divadelními projekty dětí a mládeže od prvňáků až po maturanty.

Jejím cílem jsou spokojení studenti a studentky, kteří se na hodiny těší a nebojí se v bezpečném prostředí kriticky přemýšlet a experimentovat. Je přesvědčená, že učení jakéhokoliv předmětu nemá být jen „o hlavě“, ale důležité jsou také emoce nebo třeba zapojení pohybu. Cestu k naplnění této vize našla v propojení jazykových dovedností a znalostí o české literatuře, kultuře a historii s dramatickou výchovou. Ta totiž umožňuje zažít si „jen jako“ situace, které by nás v běžném životě možná vůbec nepotkaly.

Organizační a technické zajištění workshopu

Datum konání: 20. 4. 2024
Místo: Centrum RoSa – Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy
Maximální počet účastníků: 20
Cena za osobu: 2 000 Kč
Občerstvení: V divadle bude čekat i malá svačina, káva a pitný režim je samozřejmostí.
Podklady:  na místě, v tištěné podobě.
Přihlášení na workshop: https://forms.gle/teiT8xHDP5NMUd9V6

 

Program

09:30-09:55 – Příjezd, občerstvení
10:00-10:30 – Úvod, seznámení se.
10:45-12:45 – Porada redakční rady – strukturované drama.
12:45-14:00 – Přestávka
14:00-16:00 – Reflexe strukturovaného dramatu z pohledu vlastní práce zúčastněných. Možnosti dalšího využití v praxi.
16:00-16:30  –  Rozloučení, možnost individuálních konzultací, odjezd.

Storno podmínky

  • V případě zrušení účasti do 14 dnů před workshopem vracíme 50%.
  • V případě zrušení účasti do 7 dnů před workshopem vracíme 20%.
  • V případě zrušení účasti méně než 7 dnů před workshopem se platba nevrací.
  • Pokud najdete náhradníka, vracíme plnou částku.
Workshop Pro Pedagogy Instactverec